Slecht voetbal leidt tot scheuren : tribune-elementen numeriek nader onderzocht

J.J.B Ketelaars, S.P.G. Moonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Vanuit de mechanica is bekend dat het niet volledig belasten van een constructie nadelig kan zijn voor de aangenomen krachtsverdellng. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet vol· ledig volbelasten van een ligger met overstek. In dit artikel zat worden aangetoond dat dit ook geldt voor de meeste trtbune-elementen In voetbalstadions. HierbiJ moet worden opgemerkt dat het niet volledig belasten in stadions relatiefvaak voorkomt. Als gevolg hiervan neemt het aantal steunpunten van tribune-elementen af, waardoor de spannJngsverdellng verandert. BIJ de berekening wordt hiermee geen rekening gehouden, zodat onver-wachte scheurvorming het gevolg Is. In (1Jis al aangegeven dat de optredende belasting niet de oorzaak Is van de geconsta· teerde scheurvorming In de tribune-elementen van het Wlllem U-stadion. In dat artikel werd een vervolgstudie aangekondigd om antwoord te kunnen geven op de vraag welk mechanisme hier wel de oorzaak van Is. In dit artikel wordt dit vervolgonderzoek beschreven en wordt een Indicatie gegeven van de fouten ten gevolge van een onjuiste schematisering.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-22
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume48
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit