Slagregenbelasting op de toren van Jachthuis St. Hubertus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Jachthuis St. Hubertus kent een lange historie van vochtproblemen. Slagregen Is de belangrijkste vochtbron voor de toren van het Jachthuis. Deze parameter is echter onvoldoende geïmplementeerd als randvoorwaarde in de huidige generatie rekenmodellen voor hygrothermische analyse van bouwdelen. Daarom werden In dit onderzoek CFD-simulaties uitgevoerd om de slagregenbelasting op de toren te bepalen. Er werden ook slagregenmetingen uitgevoerd om de simulatles te valideren. De gevalideerde CFD-resultaten zullen in vervolgonderzoek gebrulkt worden als randvoorwaarde bij hygrothermische analyses om de vochtproblemen van de toren te analyseren en herstelmaatregelen te evalueren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-23
Aantal pagina's6
TijdschriftBouwfysica
Volume4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit