Size of the static pupil as a function of wave-length and luminosity of the light incident on the human eye

H. Bouma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  51 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)690-691
  TijdschriftNature
  Volume193
  Nummer van het tijdschrift4816
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit