Six-bar cognates of a Stephenson mechanism

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

15 Citaten (Scopus)
1070 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-57
TijdschriftJournal of Mechanisms
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit