Simulation of tungsten sputtering with EDGE2D-EIRENE in low triangularity L-mode JET ITER like wall configuration

D. Harting, M. Groth, M.N.A. Beurskens, P. Boerner, M. Brix, J.W. Coenen, G. Corrigan, M. Lehnen, S. Marsen, G.J. van Rooij, D. Reiter, S. Wiesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S480-S483
TijdschriftJournal of Nuclear Materials
Volume438
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit