Simplifying the free-radical polymerization of styrene : microwave-assisted high-temperature auto polymerizations

T. Erdmenger, C.R. Becer, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simplifying the free-radical polymerization of styrene : microwave-assisted high-temperature auto polymerizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Material Science