Significance of the smallest set of estimated normal variances

R. Doornbos

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)
    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Significance of the smallest set of estimated normal variances'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.