Should there be minimum information reporting standards for sensors?

J. Justin Gooding, Eric Bakker, Shana Kelley, Yitao Long, Maarten Merkx, Michael Sailor, Nongjian Tao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1377-1379
Aantal pagina's3
TijdschriftACS Sensors
Volume2
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 okt 2017

Citeer dit