Short polarization converter optimized for active-passive integration in InGaAsP/InP

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
234 Downloads (Pure)

Samenvatting

An improved design for an integrated polarization converter is presented. The device is designed for monolithic integration with active and passive components on InP-InGaAsP. A novel simplified fabrication process is demonstrated. Measured polarization conversion >97% over a wavelength range of >35 nm agrees well with simulations.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1673-1673
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume19
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Short polarization converter optimized for active-passive integration in InGaAsP/InP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit