Seven criteria for integer sequences being graphic

J.A. Hoogeveen, G. Sierksma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Seven criteria for integer sequences being graphic are listed. Being graphic means that there is a simple graph with the given integer sequence as degree sequence. One of the criteria leads to a new and constructive proof of the well-known criterion of Erdös-Gallai.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)223-231
TijdschriftJournal of Graph Theory
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

    Vingerafdruk

Citeer dit