Sensitivity analysis and model order reduction for random linear dynamical systems

R. Pulch, E.J.W. Maten, ter, F. Augustin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sensitivity analysis and model order reduction for random linear dynamical systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics