Semidefinite approximations for global unconstrained polynomial optimization

D. Jibetean, M. Laurent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)490-514
TijdschriftSIAM Journal on Discrete Mathematics
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit