Self-similar solutions of a fast diffusion equation that do not conserve mass

M.A. Peletier, Hong Fei Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2045-2064
TijdschriftDifferential and Integral Equations
Volume8
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit