Self-propelling surfactant droplets in chemically-confined microfluidics – cargo transport, drop-splitting and trajectory control

D.K.N. Sinz, A.A. Darhuber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)

Samenvatting

We demonstrate the applicability of self-propulsion as a passive driving mechanism for droplets in chemically-confined microfluidics. The droplets can be used to transport considerably sized solid cargo particles. We implemented thermal actuation as a steering mechanism for the droplets at fluidic junctions.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)705-707
TijdschriftLab on a Chip
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-propelling surfactant droplets in chemically-confined microfluidics – cargo transport, drop-splitting and trajectory control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit