Self-organisation of small-world networks by adaptive rewiring in response to graph diffusion

N. Jarman, E. Steur, C. Trengove, I.Y. Tyukin, C. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-organisation of small-world networks by adaptive rewiring in response to graph diffusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science