Self-assembly of calcium phosphate nanoparticles into hollow spheres induced by dissolved amino acids

D. Hagmeyer, K. Ganesan, J. Ruesing, D. Schunk, C. Mayer, A. Dey, N.A.J.M. Sommerdijk, M. Epple

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Zoekresultaten