Selectivity of mechanochemical chain scission in mixed palladium(II) and platinum(II)

J.M.J. Paulusse, R.P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The selectivity of ultrasound induced chain scission was studied in reversible polymers with coordinative bonds (Pd–P and Pt–P) of different strengths in series.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4416-4418
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume2008
Nummer van het tijdschrift37
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selectivity of mechanochemical chain scission in mixed palladium(II) and platinum(II)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit