Selective methanation of carbon monoxide in hydrogen-rich reformate using microstructured reactor

Y. Men, G.A. Kolb, R. Zapf, M. O'Connell, V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Selective methanation of CO in a H2-rich stream performed over different supported-nickel catalysts showed that Ni–CeO2 and Ni–Cr2O3 were the most effective catalysts for complete removal of CO through selective methanation to decrease a concentration of CO from 1.6 vol % to ppm level (
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)824-825
TijdschriftChemistry Letters
Volume38
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective methanation of carbon monoxide in hydrogen-rich reformate using microstructured reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit