Search for the charged Higgs boson in Z0 decay

L3 Collaboration, X. Leytens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Search for the charged Higgs boson in Z<sup>0</sup> decay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie