Schimmelgroei op bouwkonstrukties

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Samenvatting

Problemen met of ten gevolge van vocht in woningen zijn een veel besproken onderwerp. De omvang van deze problemen geeft dan oak voldoende aanleiding tot bezorgdheid : naar schatting 1 5 % van het Nederlandse woningenbestand heett er last van [1]. In de ons omringende ianden worden vergelijkbare percentages genoemd in Belgie bijvoorbeeld circa 15 % en in Engeland zelfs 25 tot 30 % in de huursektor [2]. De problemen zijn niet specifiek voor ons klimaat. Oak in een warmere streken treden dergelijke problemen op zo wordt in Israel in zon 45 % van de sociale waningbauw in een smalle kuststrook van problemen ten gevolge van yacht gesproken [3]. Vochtproblemen kunnen betrekking hebben op de schade aan bouwkonstrukties, bijvoorbeeld ten gevolge van de doorsiag van regen, het optrekken van grondvocht, of Iekkage [zie 4], maar vaak wordt hiermee oak op de groei van schimmels of andere mikroorganismen op bouwkonstrukties gedoeld. In deze bijdrage zijn de estetische problemen ten gevolge van schimmels als uitgangspunt gekozen : de verkleuring van de binnenafwerking, het vóórkomen van schimmelplekken . Gerelateerde problemen zoals gezondheidsklachten en problemen van juridische aard (de schuldvraag) worden buiten beschouwing gelaten. Schimmeiproblemen in woningen worden veelal als synoniem voor vochtproblemen beschouwd, gezien de essentiele rol van water voor deze microarganismen. Doelstelling van de voorliggende bijdrage is op basis van een introduktie in de schimmels, en hun interaktie met de omgeving, deze opvatting te nuanceren. Meer specifieR zal warden ingegaan op koudebruggen en de betekenis van eisen aan de thermische kwaliteit van de bouwkonstruktie voor preventie van schimmelproblemen. Een groat gedeelte van de tekst in deze bijdrage is ontleend aan een in 1992 te verschijnen publikatie van de Stichting Bouwresearch, getiteld "Schimmels in woningen - voorkomen en bestrijden- ‘. In de voorliggende bijdrage wordt nadrukkelijk niet ingegaan op de curatieve bestrijding, en de rol van ventllatie en verwarming. Hiervoor wordt verwezen naar de voornoemde SBR publikatie.
Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
Plaats van productieDelft
StatusGepubliceerd - 1991

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Schimmelgroei op bouwkonstrukties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit