Scheduling on identical machines : how good is LPT in an on-line setting?

B. Chen, A.P.A. Vestjens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scheduling on identical machines : how good is LPT in an on-line setting?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen