Scaling relations for acidity and reactivity of zeolites

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
99 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Scaling relations for acidity and reactivity of zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen