Scaling of transient hydrodynamic interactions in hard sphere suspensions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Analyses of retarded hydrodynamic interactions between pairs of spheres, computed in Fourier space over the full frequency range, have been performed to investigate scaling of the time-dependent self-diffusion coefficient Ds(t,f). It appears that up to intermediate volume fractions (f
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2950-2957
Aantal pagina's8
TijdschriftPhysical Review E: Statistical, Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics
Volume56
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scaling of transient hydrodynamic interactions in hard sphere suspensions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit