Scalar transport in a turbulent jet

J.P.H. Sanders, A.P.G.G. Lamers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

11 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)851-858
TijdschriftInternational Communications in Heat and Mass Transfer
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit