Scalable Optical Packet Switches for Multiple Data Formats and Data Rates Packets

N. Calabretta, W. Wang, A.M.H. Ditewig, O. Raz, F. Gomez Agis, S. Zhang, H. Waardt, de, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scalable Optical Packet Switches for Multiple Data Formats and Data Rates Packets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen