Save the last dance for me: Unwanted serial position effects in jury evaluations

W.J.A. Bruine de Bruin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

108 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Save the last dance for me: Unwanted serial position effects in jury evaluations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology