Saline absorption in calcium-silicate brick observed by NMR scanning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1380-1385
TijdschriftJournal of Physics D: Applied Physics
Volume33
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit