Room temperature (2a x 2b) superstructure formed in Sr-substituted Bi2 (Sr1.6Y0.4)CaCu2Oy single crystals

X.F. Zhang, G. Van Tendeloo, Dian-Wen Hu, V.A.M. Brabers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-38
TijdschriftPhysica C : Superconductivity
Volume278
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit