Role of oxygen vacancy in cobalt doped ceria catalyst for styrene epoxidation using molecular oxygen

Shahid Hassan, Rawesh Kumar, Ankur Tiwari, Weiyi Song, Lennart van Haandel, Jai Krishna Pandey, Emiel Hensen, Biswajit Chowdhury

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The oxygen vacancy formation and refillment of oxygen vacancy by molecular oxygen are the key steps of catalyst redox cycle towards styrene epoxidation reaction. Well dispersed, Isomorphically substituted and energetically favorable cobalt based redox cycle in ceria lattice caused lower oxygen formation energy, oxygen adsorption energy and activation energy than pure ceria for the reaction ensuring excellent catalytic activity. DFT studies show that inclusion of cobalt in ceria leads to lower the oxygen removal energy. Oxygen vacancy formation resulted into the rise of the spin magnetic moment of cobalt to 2.70 μB indicating reduction of Co+3 to Co+2 as well as fall of oxygen adsorption energy. A mechanistic proposal is presented in which Co3+/Co2+, Ce4+/Ce3+, oxygen vacancies are involved in adsorption, activation reaction of oxygen and styrene on the surface of the catalyst. The Co(4)-CeO2 catalyst also demonstrated reactivity towards stilbene, cyclooctene under similar reaction condition. The catalyst was regenerated up to three cycles.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)238-246
Aantal pagina's9
TijdschriftMolecular Catalysis
Volume451
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of oxygen vacancy in cobalt doped ceria catalyst for styrene epoxidation using molecular oxygen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit