Rf Discharge Impedance Measurements Using a New Method to Determine the Stray Impedances

L.P. Bakker, G.M.W. Kroesen, F.J. Hoog, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The impedance of a capacitively coupled radio frequency discharge in a tubular fluorescent lamp filled with neon and mercury is measured. The stray impedances in the electrical network are determined using a new method that requires no extra instruments. The reflection of power is used to determine the stray impedances. Making use of a simple discharge impedance model, the electron density in the lamp is estimated
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)759-765
TijdschriftIEEE Transactions on Plasma Science
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Rf Discharge Impedance Measurements Using a New Method to Determine the Stray Impedances'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit