Review : effect of pulsed electric fields on the quality of food products

P. Jong, de, E.J.M. Heesch, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-8
Aantal pagina's5
TijdschriftMilchwissenschaft
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit