Resonant scattering of trapped particles by toroidal plasma modes

B. Coppi, E. Minardi, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
156 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resonant scattering of trapped particles by toroidal plasma modes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Engineering