Resistance characterization for weak open defects

R.R. Montanes, J. Pineda de Gyvez, P.A.J. Volf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  117 Citaten (Scopus)
  318 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Strong open defects can cause a circuit to malfunction, but even weak open defects can cause it to function poorly. Detecting weak opens is thus an important, but challenging, task. Characterizing weak opens can help researchers assess the need for delay fault tests
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)18-26
  Aantal pagina's9
  TijdschriftIEEE Design and Test of Computers
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Resistance characterization for weak open defects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit