Representations of isotropic Gaussian random fields with homogeneous increments

K.O. Dzhaparidze, J.H. Zanten, van, P. Zareba

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  79 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We present series expansions and moving average representations of isotropic Gaussian random fields with homogeneous increments, making use of concepts of the theory of vibrating strings. We illustrate our results using the example of Lévy's fractional Brownian motion on RN.
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummer72731
  Pagina's (van-tot)72731-1/25
  Aantal pagina's25
  TijdschriftJournal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
  Volume2006
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Representations of isotropic Gaussian random fields with homogeneous increments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit