Representation of 0 as $\sum^{N}_{k=-N} \epsilon_k k$

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)182-184
TijdschriftProceedings of the American Mathematical Society
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit