Reply to comments on "Electrical transport properties of morpholinium-TCNQ2 compounds"

G.J. Kramer, H.B. Brom, J.L. Boer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-48
TijdschriftPhysica B: Condensed Matter
Volume167
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit