Relative entropy and variational properties of generalized Gibbsian measures

C. Külske, A. Le Ny, F.H.J. Redig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relative entropy and variational properties of generalized Gibbsian measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde