Relationship between acidity and catalytic reactivity of Faujasite Zeolite: a periodic DFT study

C. Liu, G. Li, E.J.M. Hensen, E.A. Pidko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relationship between acidity and catalytic reactivity of Faujasite Zeolite: a periodic DFT study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry