Relations between local and effective air-side mass and heat transfer coefficients in fluidized bed drying

P.J.A.M. Kerkhof

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  88 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1191-1210
  TijdschriftDrying Technology
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit