Regularity properties of a doubly degenerate equation in hydrology

C.J. Duijn, van, H. Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-319
TijdschriftCommunications in Partial Differential Equations
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit