Regeltechniek in beweging

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

362 Downloads (Pure)

Samenvatting

Regeltechniek is een relatief jong en dynamisch vakgebied. In deafgelopen decennia is waardering ontstaan voor de relatie tussenklassieke en moderne (modelgebaseerde) regeltechniek. Er isook een duidelijk toenemende aandacht voor toepassingen.Uitgaande van zijn ervaring met de regeling van nauwkeurigepositioneringssystemen betoogt Maarten Steinbuch in zijn rede,dat naast de aandacht voor modelvorming van het te regelen systeemmeer onderzoek nodig is voor de (experimentele) modelvormingvan storingen en modelonzekerheden. Deze ‘disturbance-based’ontwerpcyclus licht hij in zijn rede nader toe.Ook bepleit Maarten Steinbuch, mede gebaseerd op zijn industriëleervaring, een verdere professionalisering van de academischeorganisatie. Hij breekt een lans voor de relevantie van het praktiserenvan experimentele vaardigheden in het onderwijs en voor het belangvan een gezonde interactie tussen wetenschap en industrie.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's31
ISBN van geprinte versie90-386-1083-1
StatusGepubliceerd - 2003

Bibliografische nota

Intreerede uitgesproken op 19 september 2003 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit