Reformulated co-tree flows method competitive with the global gradient algorithm for solving water distribution system equations

Sylvan Elhay, Angus R. Simpson, Jochen Deuerlein, Bradley Alexander, Wil H.A. Schilders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
162 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reformulated co-tree flows method competitive with the global gradient algorithm for solving water distribution system equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen