Reflecting on how ACS Sensors can help advance the field of sensing

J. Justin Gooding, Yi Tao Long, Nongjian Tao, Shana Kelley, Maarten Merkx, Michael Sailor, Eric Bakker, Antonella Mazur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)455-456
Aantal pagina's2
TijdschriftACS Sensors
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 apr 2017

Citeer dit