Reengineering of a fluorescent zinc sensor yields the first genetically encoded cadnium probe

J.L. Vinkenborg, S.M.J. Duijnhoven, van, M. Merkx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Introduction of a (Cys)4 metal binding site at the dimerization interface of two fluorescent protein domains yields a chelating FRET sensor protein that shows a 2500-fold selectivity for Cd2+ over Zn2+ by taking advantage of their different ionic radii.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11879-11881
TijdschriftChemical Communications
Volume47
Nummer van het tijdschrift43
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reengineering of a fluorescent zinc sensor yields the first genetically encoded cadnium probe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit