Reductive fractionation of woody biomass into lignin monomers and cellulose by tandem metal triflate and Pd/C catalysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

102 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reductive fractionation of woody biomass into lignin monomers and cellulose by tandem metal triflate and Pd/C catalysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen