Reductive elimination and skeletal rearrangement of b-hydroxy selenide derivatives of bicyclo[4.2.1]nonatriene in a super acid medium

H.M.J. Gillissen, P. Schipper, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In sulfur dioxide the ß-hydroxy selenides 1 and 2 produce rearranged selenides 6 and 7 upon addition of fluorosulfonic acid. Reductive elimination and subsequent attack of the selenenyl electrophile on the etheno bridge cause migration of the butadiene moiety.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)346-348
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume99
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reductive elimination and skeletal rearrangement of b-hydroxy selenide derivatives of bicyclo[4.2.1]nonatriene in a super acid medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit