Redox potential and electrocatalysis of O2 reduction on transition metal chelates

A.M.T.P. Putten, van der, A. Elzing, W. Visscher, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

82 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-104
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry
Volume221
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit