Recycling of metal ions. Part 2. For metal-ion containing wastewater in the galvanic and metal industries

M. Tels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-40, 133
TijdschriftTijdschrift voor Oppervlaktetechnieken van Materialen
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit