Recursive geometry of the flow complex and topology of the flow complex filtration

K. Buchin, T.K. Dey, J. Giesen, M. John

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    9 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Recursive geometry of the flow complex and topology of the flow complex filtration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics