Recursive geometry of the flow complex and topology of the flow complex filtration

K. Buchin, T.K. Dey, J. Giesen, M. John

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The flow complex is a geometric structure, similar to the Delaunay tessellation, to organize a set of (weighted) points in . Flow shapes are topological spaces corresponding to substructures of the flow complex. The flow complex and flow shapes have found applications in surface reconstruction, shape matching, and molecular modeling. In this article we give an algorithm for computing the flow complex of weighted points in any dimension. The algorithm reflects the recursive structure of the flow complex. On the basis of the algorithm we establish a topological similarity between flow shapes and the nerve of a corresponding ball set, namely homotopy equivalence.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-137
  TijdschriftComputational Geometry
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Recursive geometry of the flow complex and topology of the flow complex filtration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit